Informaţii generale Print

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie şi management

Specializarea: Managementul sistemelor calităţii

Titlul acordat: master în Managementul sistemelor calităţii

Forma de învăţământ şi durata studiilor: învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă cu durata de 2 ani

Număr de credite: 120

Condiţii de înscriere: se pot înscrie pentru a urma masteratul absolvenţi ai învăţământului superior de 3 sau 4 ani din orice domeniu de studii universitare de licenţă sau specializare acreditată.

Prin forma de învăţământ la distanţă, (aprobată de MEC sub nr. 36453/23.09.2002 şi acreditată de ARACIS sub nr. 6823/24.06.2010) și prin forma de învățământ cu frecvență redusă (acreditată de ARACIS sub. Nr. 2736/10.08.2011) masteranzii nu au obligaţia frecventării integrale a cursurilor, o parte a procesului didactic fiind derulat la distanţă, cu ajutorul calculatorului electronic, prin internet, accesat la adresa http://mimsc.upm.ro./

Necesitatea acestei linii de învăţământ derivă din existenţa unui vid pe piaţa forţei de muncă în ceea ce priveşte managerii/profesioniştii/auditorii de calitate, care sunt chemaţi să organizeze şi să conducă sistemele calităţii construite la nivel de firmă în conformitate cu seria de standarde ISO 9000. Actualitatea specializării se menţine prin restructurarea seriei de standarde ISO 9000 ediţia 2000, în noua serie ISO 9000 ediţia 2008, în baza căreia sunt reorganizate toate sistemele existente ale calităţii şi sunt construite noile sisteme ale firmelor recent înfiinţate, dar şi perspectiva apariţiei celei de-a patra ediţii a standardelor referitoare la sistemele de management al calităţii. Această actualizare necesită o reciclare a specialiştilor din industrie.

Misiunea specializării este în concordanţă cu misiunea UPM şi anume de a forma specialişti cu studii superioare, de ciclul II academic, studii masterale de profesionalizare în domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: manager, profesionist, auditor calitate.

Cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale dobândite:
 • îndeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii răspunzător de sistemul calităţii;
 • organizarea, implementarea şi conducerea sistemelor calităţii în conformitate, cu seria de standarde: EN ISO 9000 – sisteme de management al calităţii;
 • efectuarea de audituri interne de sistem, produs şi proces;
 • efectuarea de audituri secundă parte pentru evaluarea clienţilor, subcontractanţilor, în conformitate cu standardul EN ISO 19011 – auditarea sistemelor de management al calităţii/mediului;
 • cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind calitatea produselor/serviciilor:
 • utilizarea marcajului CE – siguranţa utilizării produselor în comunitatea europeană;
 • evaluarea patrimoniului întreprinderii, în conformitate cu standardele ANEVAR;
 • managementul proiectelor în conformitate cu standardul ISO 10006.
Perspectivele în carieră sunt determinate de cunoştinţe dobândite pe parcursul masteratului, care vizează ocupaţiile de profesionist / manager / auditor calitate, în conformitate cu clasificarea ocupaţiilor din România:
 • Specialist în domeniul calităţii – cod COR 242301;
 • Manager al sistemelor de management al calităţii - cod COR 242302;
 • Auditor în domeniul calităţii cod COR 242303.*

* Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal sau universitar, cu condiţia realizării unei pregătiri psihopedagogice care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studiu transferabile obţinute în cadrul ciclurilor I şi II, inclusiv la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic de la Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş.

Tipul masteratului: de profesionalizare în sensul dobândirii de de competenţe profesionale în domeniul specialzat al managementului calităţii.

Materialele şi serviciile incluse în taxele de studiu: suport de curs tipărit pe hârtie, acces la platforma e-learning, tutoriat general şi pe discipline, activităţi aplicative la sediul UPM, examinare.

Stadiul acreditării programului de studii masterale MSC: ACREDITAT de ARACIS prin adresa nr.6823/24.06.2010 și adresa nr. 2736/10.08.2011 (a se vedea secţiunea Acreditare)

 

Calendar admiterii la masterat: înscrieri începând cu data de 10 iulie 2017

Admitere 2017

Numărul de locuri: 50 - cu taxă

Taxa de înscriere: 150 lei

Taxa de înmatriculare: 50 lei (+ 150 lei avans din taxa de şcolarizare)

Taxa de şcolarizare: 3200 lei/an de studiu

Acte necesare pentru înscrierea la masterat:

 • fişa de înscriere;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2015, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei/notei examenului de licenţă);
 • foaia matricolă sau suplimentul de diplomă de la programul de diplomă/licenţă, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie după buletin/carte de identitate;
 • două fotografii 3 x 4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere 150 lei;
 • chitanţă de achitare a taxei de înmatriculare şi a avansului din taxa de şcolarizare (50 lei + 150 lei);
 • dosar plic.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Înscrierea se poate efectua prin poştă cu expedierea documentelor de înscriere pe adresa: Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Masterat „Managementul Sistemelor Calităţii”, Str. Nicolae Iorga nr. 1, 540088 Târgu-Mureş

În acest caz taxa de înscriere se achită în contul RO32TREZ47620F330500XXXX, CUI 4322831 Trezoreria Târgu-Mureş, iar formularul de înscriere se descarcă de la adresa http://mimsc.upm.ro/images/documente/fisainscriere_imsc.pdf.

Informaţii suplimentare la:

 • secretariatul departamentului IFR, str. Livezeni Nr. 69, sala D 12, între orele 8-15, secretar Agnes GENG, telefon 0265 250853, mobil 0740665076
  e-mail: ,
 • responsabilul programului de studii - prof.dr.ing. Liviu MOLDOVAN, mobil 0740498427, 
  e-mail:

 

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art