Informaţii generale Print

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie şi management

Specializarea: Managementul sistemelor calităţii

Titlul acordat: master în Managementul sistemelor calităţii

Forma de învăţământ şi durata studiilor: învăţământ cu frecvenţă redusă cu durata de 2 ani

Număr de credite: 120

Condiţii de înscriere: se pot înscrie pentru a urma masteratul absolvenţi ai învăţământului superior de 3 sau 4 ani din orice domeniu de studii universitare de licenţă sau specializare acreditată.

Prin forma de învăţământ cu frecvență redusă (acreditată de ARACIS sub. Nr. 7992/28.07.2011) masteranzii nu au obligaţia frecventării integrale a cursurilor, o parte a procesului didactic fiind derulat la distanţă, cu ajutorul calculatorului electronic, prin internet, accesat la adresa http://mimsc.upm.ro./

Necesitatea acestei linii de învăţământ derivă din existenţa unui vid pe piaţa forţei de muncă în ceea ce priveşte inginerii/managerii/profesioniştii/auditorii calitate, care sunt chemaţi să organizeze şi să conducă sistemele calităţii construite la nivel de firmă în conformitate cu seria de standarde ISO 9000. Actualitatea specializării se menţine prin restructurarea seriei de standarde ISO 9000 ediţia 2008, în noua serie ISO 9000 ediţia 2015, în baza căreia sunt reorganizate toate sistemele existente ale calităţii şi sunt construite noile sisteme ale firmelor recent înfiinţate, dar şi perspectiva apariţiei celei de-a patra ediţii a standardelor referitoare la sistemele de management al calităţii. Această actualizare necesită o reciclare a specialiştilor din industrie.

Misiunea specializării este în concordanţă cu misiunea UPM şi anume de a forma specialişti cu studii superioare, de ciclul II academic, studii masterale de profesionalizare în domeniile cele mai solicitate pe piaţa muncii: manager, profesionist, auditor calitate.

Specializarea se bucură de un mare prestigiu şi de apreciere din partea mediului economic. Marea majoritate a mangerilor apreciază, pe baza experienţei personale, că mixajul dintre tehnic şi economic cu ingrediente de natură juridică este pregătirea cea mai adecvată funcţiei manageriale. Elimină cele două forme de impostură care se manifestă în activitatea managerială: „inginer care nu cunoaşte partea managerială”, respectiv „manager care nu simte procesul tehnologic”. Îmbinarea gândirii creative a inginerului cu gândirea normativă a managerului este un binom care aduce activitatea managerială în realitate

Cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale dobândite:
 • controlul calității proceselor/produselor industriale prin aplicarea metodelor de control statistic, a mijloacelor și metodelor moderne de control, analiză și evaluare a calității în sistemele de fabricație;
 • utilizarea de materiale avansate pentru calitatea produselor în condițiile fabricării concurente;
 • elaborarea strategiilor privind asigurarea calității produsului/sistemelor industriale;
 • managementul proiectelor industriale în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 10006;
 • organizarea ergonomică a locurilor de muncă;
 • stabilirea, documentarea, implementarea şi conducerea sistemelor calităţii în conformitate cu seria de standarde EN ISO 9000 – sisteme de management al calității;
 • îndeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii răspunzător de sistemul calităţii;
 • efectuarea de audituri interne de sistem în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 19011 – auditarea sistemelor de management al calităţii/mediului,
 • efectuarea de audituri interne de produs şi proces;
 • efectuarea de audituri secundă parte pentru evaluarea clienţilor, subcontractanţilor;
 • ambalarea, marcarea și codificarea produselor, utilizarea marcajului CE privind siguranţa utilizării produselor în comunitatea europeană;
Perspectivele în carieră sunt determinate de cunoştinţe dobândite pe parcursul masteratului, care vizează ocupaţiile de profesionist / manager / auditor calitate, în conformitate cu clasificarea ocupaţiilor din România:
 • Specialist în domeniul calităţii – cod COR 242301;
 • Manager al sistemelor de management al calităţii - cod COR 242302;
 • Auditor în domeniul calităţii cod COR 242303;*
 • Analist calitate - cod COR 214131;
 • Consultatnt sisteme calitate - cod COR 214134.

* Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal sau universitar, cu condiţia realizării unei pregătiri psihopedagogice care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studiu transferabile obţinute în cadrul ciclurilor I şi II, inclusiv la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic de la Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş.

Tipul masteratului: de profesionalizare în sensul dobândirii de de competenţe profesionale în domeniul specializat al managementului calităţii.

Materialele şi serviciile incluse în taxele de studiu: suport de curs tipărit pe hârtie, acces la platforma e-learning, tutoriat general şi pe discipline, activităţi aplicative la sediul UPM, examinare.

Stadiul acreditării programului de studii masterale MSC: ACREDITAT de ARACIS prin adresa nr. 7992/28.07.2011 (a se vedea secţiunea Acreditare)

 

Calendar admiterii la masterat: înscrieri începând cu data de 10 iulie 2017

Admitere 2017

Numărul de locuri: 50 - cu taxă

Taxa de înscriere: 150 lei

Taxa de înmatriculare: 50 lei (+ 150 lei avans din taxa de şcolarizare)

Taxa de şcolarizare: 3200 lei/an de studiu

Acte necesare pentru înscrierea la masterat:

 • fişa de înscriere;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2017, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei/notei examenului de licenţă);
 • foaia matricolă sau suplimentul de diplomă de la programul de diplomă/licenţă, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naştere în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie după buletin/carte de identitate;
 • două fotografii 3 x 4;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere 150 lei;
 • chitanţă de achitare a taxei de înmatriculare şi a avansului din taxa de şcolarizare (50 lei + 150 lei);
 • dosar plic.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Înscrierea se poate efectua prin poştă cu expedierea documentelor de înscriere pe adresa: Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Masterat „Managementul Sistemelor Calităţii”, Str. Nicolae Iorga nr. 1, 540088 Târgu-Mureş

În acest caz taxa de înscriere se achită în contul RO32TREZ47620F330500XXXX, CUI 4322831 Trezoreria Târgu-Mureş, iar formularul de înscriere se descarcă de la adresa http://mimsc.upm.ro/images/documente/fisainscriere_imsc.pdf.

Informaţii suplimentare la:

 • secretariatul departamentului IFR, str. Livezeni Nr. 69, sala D 12, între orele 8-15, secretar Agnes GENG, telefon 0265 250853
 • e-mail:
 • responsabilul programului de studii - prof.dr.ing.abil. Liviu MOLDOVAN, mobil 0740498427, 
  e-mail:

 

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art