Principii de funcţionare Print

 

 

Învăţământul cu frecvență redusă este o formă modernă de studiu, care reuşeşte cu succes sa învingă distanţa dintre profesor şi masterand datorită tehnologiei internet moderne şi a materialele de curs specifice, care asigură masterandului posibilitatea de a-şi însuşi o mare parte a materiei în condiţii de confort, acasă, prin studiu individual.

 

 

Modul de distribuire a resurselor de învăţământ

Potrivit contractului de şcolarizare, Centrul IFR se obligă să pună la dispoziţia studenţilor resursele de învăţământ corespunzătoare şi necesare unei pregătiri eficiente. În acest sens, toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ trebuie să aibă acoperire cu materiale specifice realizate în tehnologia IFR.

Fiecare material de studiu include obiectivele specifice, aplicative pentru clarificarea şi consolidarea cunoştinţelor, recomandări bibliografice.

Suporturile de curs sunt proiectate pe principii educaţionale specifice IFR, cu prezentarea informaţiilor într-o formă accesibilă, concisă şi riguroasă, astfel încât să faciliteze studenţilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregătire specifică IFR.

Cu privire la modul de distribuire a resurselor de învăţământ Centrul IFR procedează astfel:  

 • la începutul fiecărui an universitar studenţilor înscrişi la forma de învăţământ cu frecvență redusă li se înmânează pachetul cu resursele de învăţământ corespunzătoare;

 • în situaţia în care anumite resurse de învăţământ nu pot fi furnizate la începutul anului universitar, atunci ele sunt puse la dispoziţia studenţilor cât mai rapid posibil, la o dată ce este stabilită ulterior;  

 • pentru disciplinele care solicită suplimentar consultarea şi a altor titluri (cursuri universitare, manuale, tratate), Centrul IFR asigură condiţii de documentare prin biblioteca Universităţii;

 • Centrul IFR asigură transmiterea/publicarea resurselor de învăţământ prin Internet, respectiv biblioteca virtuală a programului de la adresa http://mimsc.upm.ro/, de unde prin autentificare studentul poate vizualiza on-line, sau poate downloda materialele de studiu.

 

 

Modul de comunicare între studenți şi cadrele didactice

În cadrul Centrului IFR comunicarea între cursanţi şi cadrele didactice este asigurată prin:

 • întâlniri directe planificate la termenele programate, în conformitate cu calendarul disciplinei, comunicat studenţilor la începutul anului universitar;
 • consultaţii realizate de către cadrele didactice la solicitarea studenţilor;
 • comunicare la distanţă prin intermediul reţelei internet (e-mail, forum, chat);
 • comunicarea prin corespondenţă (poştă, telefon).

 

Consilierea studenţilor care urmează forma de învăţământ cu frecvență redusă implică o serie de sfaturi pe care aceştia le primesc de la tutori, în special cu privire la:

 • modul de învăţare cu frecvență redusă;
 • planificarea studiilor;
 • dobândirea unor deprinderi necesare studentului cu frecvență redusă şi rezolvarea problemelor personale legate de studii;
 • îndrumarea, în funcţie de aptitudinile fiecăruia spre viitoarea profesie;
 • completarea studiilor;
 • probleme specifice studenţilor cu frecvență redusă (greutăţi financiare, probleme familiale etc.).

Consilierea academică se bazează pe metoda tutorială, prin care se realizează interacţiunea student - tutore astfel încât studentul beneficiază de îndrumare şi intră în posesia materialelor pentru învăţare.

Principala atribuţiune a responsabilului de specializare este aceea de întreţinere permanentă a legăturii cu studenţii care îi sunt repartizaţi. El are rol de: consilier, consultant în domeniile specialităţii, sprijinitor pentru student.

 

Modul de desfăşurare a activităţilor didactice  

În sistemul învăţământului cu frecvență redusă desfăşurat în cadrul Centrului IFR, activitatea didactică este alcătuita din:

 • Studierea cursului universitar de către student potrivit planurilor de învăţământ, programelor analitice şi în conformitate cu standardele specifice tehnologiei IFR;
 • Desfăşurarea activităţilor asistate, prin întâlniri directe, care presupun efectuarea activităţilor asistate (lucrări de laborator, proiect, practică profesională), la termene prevăzute în calendarul disciplinei; Activitățile asistate se programează în zilele de sâmbătă/duminică sau în cursul săptămânii după-masa.
 • Comunicarea interactivă la distanţă prin Internet pe pagina web a masteratului și poşta electronică, ulterioară întâlnirii directe, în care prin conversaţii şi dezbateri în grup studenţii au posibilitatea de  a solicita informaţii, explicarea unor teme mai dificile.

 

 

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen 

Anul universitar pentru IFR este format din două semestre, cu durata de 14 săptămâni. Structura unui semestru include activitatea didactică, materializată în studiul individual al suportului de curs, teme de control efectuate on-line la distanță şi activităţi aplicative asistate: seminarii față în față, lucrări de laborator, proiect, practică profesională.

Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se realizează prin examen în sesiuni programate semestrial, prin verificarea cunoştinţelor pe parcurs şi/sau finală (examen sau colocviu) desfăşurate în prezenţa coordonatorului de disciplină.

Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”, studenţii obţin creditele alocate acelei discipline prin planul de învăţământ.

Finalizarea studiilor se realizează prin lucrarea de disertaţie, elaborată în conformitate cu ghidul specializării.

Practica de proiectare şi elaborare a disertaţiei, la învăţământul cu frecvență redusă, este organizată în mod comasat în numărul de ore prevăzut de curricula specializării.   

 

Întâlniri tutoriale

Prima întâlnire cu echipa administrativă a programului de studiu şi cadrele didactice (4-8 ore) se numeşte întâlnire de start sau de deschidere şi are loc în primele zile ale anului universitar (în intervalul 1-10 octombrie). La această întâlnire, printre alte aspecte organizatorice, se prezintă şi modul de funcţionare al tehnologiei informatice folosite în cadrul programului de studiu  (softul Moodle, adresa de site, se atribuie parolele de acces ale masteranzilor la site etc.), motiv pentru care este important să participaţi la această întâlnire.

Cadrele didactice şi responsabilul specializării vă sunt alături şi la consultaţiile, fixate în prealabil. Aceste întâlniri nu au scopul de a preda anumite cunoştinţe masteranzilor, ci acela de a vă îndruma în clarificarea problemelor şi întrebărilor ivite în timpul studiului individual.

Consultaţiile vă sunt de folos dacă parcurgeţi materia aferentă lor. Vă recomandăm citirea în prealabil a modulelor de curs care vor fi discutate, rezolvarea testelor aferente acestora şi, nu în ultimă instanţă, formularea de întrebări.

Scopul principal al întregului mecanism al învăţământului cu frecvență redusă este să vă ajute. Acest ajutor poate fi însă productiv numai dacă dvs., ca masterand, depuneţi efortul necesar în vederea atingerii ţelului pe care vi l-aţi propus. Învăţarea cu frecvență redusă se bazează în cea mai mare măsură pe energia de autoperfecţionare a masterandului, care presupune voinţă, perseverenţă, putere de muncă şi conştiinciozitate, dar vă oferă în schimb posibilitatea planificării rezonabile a timpului, a organizării propriului ritm de studiu, îmbinării vieţii curente cu cea de student, fără afectarea locului de muncă.

 

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art