Principii de funcţionare Print

 

PRINCIPII DE FUNCTIONARE
ALE ÎNVATAMÂNTULUI LA DISTANŢĂ

 

Învăţământul la distanţă este o formă modernă de studiu, care reuşeşte cu succes sa învingă distanţa dintre profesor şi masterand datorită tehnologiei internet moderne şi a materialele de curs specifice, care asigură masterandului posibilitatea de a-şi însuşi o mare parte a materiei în condiţii de confort, acasă, prin studiu individual.

Modul de distribuire a resurselor de învăţământ

Potrivit contractului de şcolarizare, Departamentul I.F.R.D. se obligă să pună la dispoziţia studenţilor resursele de învăţământ corespunzătoare şi necesare unei pregătiri eficiente. În acest sens, toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ trebuie să aibă acoperire cu materiale specifice realizate în tehnologia ID.

Fiecare material de studiu include obiectivele specifice, aplicative pentru clarificarea şi consolidarea cunoştinţelor, recomandări bibliografice.

Suporturile de curs sunt proiectate pe principii educaţionale specifice I.D, cu prezentarea informaţiilor într-o formă accesibilă, concisă şi riguroasă, astfel încât să faciliteze studenţilor studiul individual şi dezvoltarea unor deprinderi de pregătire specifică I.D.

Cu privire la modul de distribuire a resurselor de învăţământ Departamentul I.F.R.D. procedează astfel:  

 • la începutul fiecărui an universitar studenţilor înscrişi la forma de învăţământ la distanţă li se înmânează pachetul cu resursele de învăţământ corespunzătoare;
 • în situaţia în care anumite resurse de învăţământ nu pot fi furnizate la începutul anului universitar, atunci ele sunt puse la dispoziţia studenţilor cât mai rapid posibil, la o dată ce este stabilită ulterior;  
 • pentru disciplinele care solicită suplimentar consultarea şi a altor titluri (cursuri universitare, manuale, tratate), Departamentul I.F.R.D. asigură condiţii de documentare prin biblioteca Universităţii;
 • Departamentul I.F.R.D. asigură transmiterea/publicarea resurselor de învăţământ şi prin Internet, respectiv biblioteca virtuală a programului de la adresa http://mimsc.upm.ro/ , de unde prin autentificare studentul poate vizualiza on-line, sau poate downloda materialele de studiu.

Modul de comunicare între cursanţi şi tutori

În cadrul Departamentului I.F.R.D. comunicarea între cursanţi şi tutori este asigurată prin:

 • întâlniri directe planificate la termenele programate, în conformitate cu calendarul disciplinei, comunicat studenţilor la începutul anului universitar;
 • consultaţii realizate de către tutori la solicitarea studenţilor;
 • comunicare interactivă la distanţă prin intermediul poştei electronice (e-mail şi Internet);
 • comunicarea prin corespondenţă (poştă, telefon).
 

Consilierea studenţilor care urmează forma de învăţământ la distanţă implică o serie de sfaturi pe care aceştia le primesc de la tutori, în special cu privire la:

 • modul de învăţare la distanţă;   
 • planificarea studiilor; 
 • dobândirea unor deprinderi necesare studentului la distanţă şi rezolvarea problemelor personale legate de studii;
 • îndrumarea, în funcţie de aptitudinile fiecăruia spre viitoarea profesie;
 • completarea studiilor;
 • probleme specifice studenţilor la distanţă (greutăţi financiare, probleme familiale etc.).
Consilierea academică se bazează pe metoda tutorială, prin care se realizează interacţiunea student - tutore astfel încât studentul beneficiază de îndrumare şi intră în posesia materialelor pentru învăţare.

Principala atribuţiune a tutorelui este aceea de întreţinere permanentă a legăturii cu studenţii care îi sunt repartizaţi. El are rol de: consilier, consultant în domeniile specialităţii, sprijinitor pentru student. Rolul tutorelui poate fi îndeplinit de orice cadru didactic.

Modul de desfăşurare a activităţilor tutoriale şi asistate 

În sistemul învăţământului la distanţă desfăşurat în Departamentului I.D. activitatea didactică este alcătuita din:    

Elaborarea cursului universitar şi a manualului studentului potrivit planurilor de învăţământ, programelor analitice şi în conformitate cu standardele specifice tehnologiei I.D;
Desfăşurarea activităţilor tutoriale şi asistate, prin întâlniri directe, care presupun:

 • Expuneri de sinteză în care sunt prezentate şi explicate cunoştinţele fundamentale ale disciplinei;
 • Expunerile de sinteză, care sunt organizate de cel puţin 2 ori pe semestru  pentru fiecare materie din planul de învăţământ în perioadele intensive de pregătire;
 • Efectuarea activităţilor asistate (laborator, lucrări practice, proiect), programate comasat, la termene prevăzute în calendarul disciplinei;
 • Conversaţii şi dezbateri de grup în care studenţii au posibilitatea de  a solicita informaţii, explicarea unor teme mai dificile;
 • Comunicarea interactivă la distanţă prin poşta electronică şi Internet, ulterioară întâlnirii directe.
 

Activităţile tutoriale directe (AT) presupun 2 – 3 întâlniri pe semestru ale studenţilor cu tutorele desemnat pe fiecare disciplină de studiu. Aceste tutoriale directe se programează în zilele de sâmbătă/duminică sau în cursul săptămânii după-masa sau seara, la un interval de timp de 2 – 4 săptămâni.

Calendarul activităţilor tutoriale se anunţă din timp studenţilor. Studenţii primesc la disciplinele studiate teme de control (TC), în funcţie de specificul disciplinei, acestea trebuie prezentate fie coordonatorului de disciplină, fie tutorelui care le evaluează şi le înapoiază studentului cu observaţiile aferente. Temele de control fac parte din evaluarea sumativă.

Activităţile tutoriale indirecte presupun comunicarea între student si tutore prin: telefon, fax, postă, e-mail, când sunt abordate probleme curente de pregătire profesională.

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen 

Anul universitar pentru ID este format din două semestre, cu durata de 14 săptămâni. Structura unui semestru include activitate didactică, materializată în activităţi tutoriale (AT), teme de control (TC) şi activităţi aplicative asistate (AA), alături de studiul individual. Studiul individual (SI) este echivalat cu numărul de ore de curs de la învăţământul de zi.

Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se realizează prin examen în sesiuni programate semestrial, prin verificarea cunoştinţelor pe parcurs şi/sau finală (examen sau colocviu) desfăşurate în prezenţa coordonatorului de disciplină.

Evaluarea cunoştinţelor studentului se realizează prin: examene, colocvii, teme de control (care pot fi: referate, proiecte, teste şi verificări pe parcurs), precum şi prin orice altă modalitate stabilită şi anunţată de cadrele didactice. Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”, studenţii obţin creditele alocate acelei discipline prin planul de învăţământ.

Activităţile didactice semestriale se finalizează prin examene, probe teoretice scrise sau orale, susţinute de student la fiecare disciplină, promovarea acestora echivalând cu obţinerea numărului de credite aferent disciplinei respective conform planurilor de învăţământ şi a Regulamentului de credite transferabile.

Finalizarea studiilor se realizează prin lucrarea de disertaţie, elaborată în conformitate cu ghidul specializării.

Practica de proiectare şi elaborare a disertaţiei, la învăţământul la distanţă, este organizată în mod comasat într-un număr de ore inclus de curricula specializării, cu respectarea strictă a criteriilor de examinare şi promovare.   

Modul de organizare şi de funcţionare a centrelor teritoriale

În cadrul specializării de masterat IMSC, nu sunt înfiinţate centre teritoriale, întâlnirile cu studenţii având loc numai la sediul UPM.

Prima întâlnire cu echipa administrativă a programului de studiu şi cadrele didactice (4-8 ore) se numeşte întâlnire de start sau de deschidere şi are loc în primele zile ale anului universitar (în intervalul 1-10 octombrie). La această întâlnire, printre alte aspecte organizatorice, se prezintă şi modul de funcţionare al tehnologiei informatice folosite în cadrul programului de studiu (softul lotus learning space, adresa de site, se atribuie parolele de acces ale masteranzilor la site etc.), motiv pentru care este important să participaţi la această întâlnire.

Cadrele didactice şi tutorele specializării vă sunt alături şi la consultaţiile, fixate în prealabil. Aceste întâlniri nu au scopul de a preda anumite cunoştinţe masteranzilor, ci acela de a vă îndruma în clarificarea problemelor şi întrebărilor ivite în timpul studiului individual. Cu aceste ocazii, la care se participă facultativ, aveţi posibilitatea să vă cunoaşteţi colegii, sa aflaţi problemele lor, dar şi soluţiile lor la anumite probleme.

Consultaţiile vă sunt de folos dacă parcurgeţi materia aferentă lor. Vă recomandăm citirea în prealabil a modulelor de curs care vor fi discutate, rezolvarea testelor aferente acestora şi, nu în ultimă instanţă, formularea de întrebări.

Scopul principal al întregului mecanism al învăţământului la distanţă este să vă ajute. Acest ajutor poate fi însă productiv numai dacă dvs., ca masterand, depuneţi efortul necesar în vederea atingerii ţelului pe care vi l-aţi propus. Învăţarea la distanţă se bazează în cea mai mare măsură pe energia de autoperfecţionare a masterandului, care presupune voinţă, perseverenţă, putere de muncă şi conştiinciozitate, dar vă oferă în schimb posibilitatea planificării rezonabile a timpului, a organizării propriului ritm de studiu, îmbinării vieţii curente cu cea de student, fără afectarea locului de muncă.

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art